Nhà sản xuất sản xuất 3C lửa nhiệt độ cao khói quạt hút gió 3C trục

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Hubin South Street, Văn phòng Tân Hoa Xã, Quận Đức Thành, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị HVAC Đức Châu Rege

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://33372.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Tề
Số liên lạc:18953450001
Email:202416971@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị HVAC Đức Châu Rege
Địa chỉ công ty:Hubin South Street, Văn phòng Tân Hoa Xã, Quận Đức Thành, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Nhà sản xuất sản xuất 3C lửa nhiệt độ cao khói quạt hút gió 3C trục chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà sản xuất sản xuất 3C lửa nhiệt độ cao khói quạt hút gió 3C trục

yêu cầu trích Nhà sản xuất sản xuất 3C lửa nhiệt độ cao khói quạt hút gió 3C trục