Cấy rễ bột gốc rễ cây mạnh tác nhân tăng trưởng phân bón thúc đẩy thân và lá phát triển

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13791790567
Email:1362162564@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lương Sơn Dingsheng Bioengineering Co., Ltd.

Cấy rễ bột gốc rễ cây mạnh tác nhân tăng trưởng phân bón thúc đẩy thân và lá phát triển chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cấy rễ bột gốc rễ cây mạnh tác nhân tăng trưởng phân bón thúc đẩy thân và lá phát triển

yêu cầu trích Cấy rễ bột gốc rễ cây mạnh tác nhân tăng trưởng phân bón thúc đẩy thân và lá phát triển