Nền tảng điều chỉnh tấm cầu xe nâng cầu nối tải dỡ thiết bị phụ trợ cố định cầu lên máy bay thủy lực

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Nền tảng điều chỉnh tấm cầu xe nâng cầu nối tải dỡ thiết bị phụ trợ cố định cầu lên máy bay thủy lực chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nền tảng điều chỉnh tấm cầu xe nâng cầu nối tải dỡ thiết bị phụ trợ cố định cầu lên máy bay thủy lực

yêu cầu trích Nền tảng điều chỉnh tấm cầu xe nâng cầu nối tải dỡ thiết bị phụ trợ cố định cầu lên máy bay thủy lực