LPCVD Diffusion Furnace LTO Process Vật liệu bán dẫn chân không áp suất nóng thiêu kết lò nhiệt độ cao kháng lò

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Shi
Số liên lạc:18866268611
Email:share_shi@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

LPCVD Diffusion Furnace LTO Process Vật liệu bán dẫn chân không áp suất nóng thiêu kết lò nhiệt độ cao kháng lò chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự LPCVD Diffusion Furnace LTO Process Vật liệu bán dẫn chân không áp suất nóng thiêu kết lò nhiệt độ cao kháng lò

yêu cầu trích LPCVD Diffusion Furnace LTO Process Vật liệu bán dẫn chân không áp suất nóng thiêu kết lò nhiệt độ cao kháng lò